Gratis afhaling in onze winkel in deerlijk

Search

Retourneren

HERROEPINGSRECHT

 Deze bepaling geldt uitsluitend voor de verkoop op afstand aan consumenten. Deze bepaling is dus niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen, noch voor aankopen in de winkel.

De overeenkomst kan zonder opgave van redenen herroepen worden binnen de 14 dagen vanaf de levering. Deze termijn gaat in op de dag na de in ontvangstname van de goederen door of namens de klant. De klant kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door binnen deze termijn een verklaring in die zin te mailen aan info@wijnhuishendrik.be.

Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met de geleverde goederen en hun verpakking. De consument zal de goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument de goederen wenst te behouden. Indien de goederen niet meer in de originele en onbeschadigde staat verkeren, kan de consument zich niet op zijn herroepingsrecht beroepen. Als de verpakking deel uitmaakt van het goed (bv. een wijnkist of speciale doos), dient deze eveneens in de originele en onbeschadigde staat te verkeren. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig om de aard en de kenmerken van het goed vast te stellen.

Onverwijld en in elk geval binnen de 14 dagen na de dag waarop de consument zijn beslissing om de overeenkomst aan Wijhuis Hendrik heeft meegedeeld, retourneert de consument de goederen op een van de volgende wijzen:

  • De consument zendt de goederen terug per post; op zijn kosten.
  • De consument retourneert de goederen in de winkel van Wijnhuis Hendrik.

 

Indien de consument de overeenkomst herroept, betaalt Wijnhuis Hendrik de volledige koopprijs terug en dit met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument anders heeft ingestemd. De transportkosten maken geen deel uit van de koopprijs en blijven dus ten laste van de consument. De betaling gebeurt onverwijld en uiterlijk binnen de 14 dagen nadat de goederen werden geretourneerd.

Gratis afhaling in onze winkel in deerlijk

Search

Om deze website te bezoeken moet je 18 jaar of ouder zijn.

preloader